Polityka prywatności

Polityka prywatności przekazuje Państwu istotne informacje związane z działaniami podejmowanymi w zakresie przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej, formularza kontaktowego, korespondencji tradycyjnej lub mailowej, a także informacjami gromadzonymi lub przekazywanymi w związku z prowadzeniem Państwa spraw lub bieżącą obsługą Kancelarii.

Polityki prywatności uwzględnia wymagania, które wynikają z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest adwokat Szymon Pierzynka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka Adwokat Szymon Pierzynka” (NIP: 8992700979, REGON: 524937008 adres: ul. Krupnicza 13 lok 302, 50-075 Wrocław). Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o:

  • wysłanie wiadomości mailowej na adres: szymon.pierzynka@adwokat-pierzynka.pl
  • przesłanie korespondencji na adres: „Kancelaria Adwokacka Adwokat Szymon Pierzynka” ul. Krupnicza 13 lok 302, 50-075 Wrocław.

2. Cel przetwarzania danych osobowych:

  1. Świadczenie usług prawnych,
  2. Czynności zmierzające do zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych,
  3. Prowadzenie rozliczeń finansowych i księgowości,
  4. Wykonanie umowy zawartej na rzecz Kancelarii.

3. Obowiązek podania danych osobowych

W przypadkach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług prawnych oraz jej prawidłowym wykonaniem, podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia lub prawidłowego wykonania umowy. W takich sytuacjach brak podania żądanych danych osobowych może stanowić przeszkodę do zawarcia lub wykonania umowy.

4. Źródło pochodzenia danych osobowych

W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa; zostały one przekazane przez klienta, potencjalnego klienta, kontrahenta Kancelarii lub inną osobę w związku z określoną sprawą lub realizacją umowy.

5. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim świadczącym na rzecz Kancelarii określone usługi lub podmiotom wspierającym usługi własne Kancelarii (m.in. podmioty odpowiedzialne za wsparcie infrastruktury informatycznej i administracyjnej, inne kancelarie, adwokaci lub radcowie prawni, z którymi została nawiązana współpraca w ramach zastępstw procesowych).

Państwa dane osobowe mogą być przekazane również odpowiednim organom lub podmiotom realizującym zadania ustawowe na mocy odpowiednich przepisów (np. organy podatkowe).

6. Okresy przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów (m.in. przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych lub okresy wskazane we właściwych przepisach regulujących wykonywanie zawodu adwokata i świadczenie usług prawnych).

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego z zakresu ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ustawy.